1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów/Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu Internetowego KMK Butik mieszczącego się pod adresem https/:kmkbutik.pl oferującego do sprzedaży odzież damską oraz akcesoria (zwanego dalej Sklepem Internetowym), którego właścicielem jest: KMK Butik Krzysztof Kozłowski. Dane osobowe przetwarzane są przez KMK Butik zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 02.101.926 z późn. zm.)

2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego, który dokonuje ich przetwarzania jest KMK Butik z  siedzibą w : Stary Widzim 88a (64-200), Wolsztyn, nr NIP: 9231445310 REGON: 384607859 .

3. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient/Użytkownik proszony jest przez administratora danych osobowych o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w tym w szczególności:

- imienia i nazwiska,
- numeru telefonu,
- pełnego adresu korespondencyjnego,
- adresu poczty elektronicznej (e-mail),
- informacje o operacjach finansowych,
- lokalizacji i przemieszczania się,

dla celów związanych z realizacją zamówienia, w tym również dla celów oceny przebiegu transakcji, wyrażenia opinii o oferowanych przez Sprzedawcę produktach, otrzymywania informacji o promocjach lub rekomendacjach. Odmowa wyrażenia przez Klienta/Użytkownika zgody/zgód na przetwarzanie jego danych osobowych  jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy, w tym korzystania z innych, opcjonalnych korzyści i rabatów

4. Klient/Użytkownik, który rejestruje się w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, które udostępnia w procesie rejestracji i utworzenia indywidualnego konta, a także danych udostępnionych przez niego podczas korzystania z tego konta w celu obsługi i prowadzenia konta Klienta/ Użytkownika (w tym udostępniania Klientowi funkcjonalności przeznaczonych wyłącznie dla zarejestrowanych Klientów). Podanie danych osobowych przez Klienta/ Użytkownika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep Internetowy usług związanych z obsługą konta Klienta w Sklepie Internetowym.

W przypadku wyrażenia przez Klienta/ Użytkownika dodatkowej zgody, Administrator danych osobowych będzie mógł przetwarzać dane osobowe Klienta/ Użytkownika również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi/ Użytkownikowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych Klientów/Użytkowników opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobowych Użytkowników osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i wszystkimi innymi rodzajami aktów wykonawczych i aktów prawa wspólnotowego.

6. Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień wynikających z w/w ustaw, a w szczególności prawo dostępu Klientów/Użytkowników do treści swoich danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz prawo do żądania ich usunięcia i wniesienia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania w przypadkach określonych we właściwych przepisach. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnych zgód wyrażonych przez Użytkowników oraz w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. W tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody,
Klient/Użytkownik ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.    W celu realizacji w/w uprawnień Klient/Użytkownik powinien przesłać na adres: mariza5@onet.pl wiadomość elektroniczną zawierającą w swojej treści żądanie podjęcia przez Administratora danych osobowych określonych działań, które zostały wskazane powyżej. Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy jego dane będą przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem.

7.  Administrator danych osobowych oświadcza, że dane osobowe Klientów/Użytkowników nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z KMK Butik, a w szczególności, w zakresie działalności marketingowej, dostawcy oprogramowania Sklepu Internetowego, podmiotom świadczącym usługi hostingu, firmom kurierskim, podmiotom realizującym obsługę płatności elektronicznych, oraz innym podmiotom wyłącznie w zakresie ograniczonym do minimum niezbędnego dla prawidłowej realizacji Umowy, na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartych przez Administratora danych osobowych z w/w podmiotami.